موارد درخواستی خود را از ستون سمت چپ انتخاب نمایید .
مجموعه انتخاب شده : زراعی - تعداد فیلم و مولتی مدیای موجود در این مجموعه : 49 می باشد.
  
بازگشت
ردیف
کد
عنوان
نوع
حجم (مگابایت)
توضیحات
انتخاب
همه
1
3-1
كشت نخود
مولتي مديا
13.000
مولتي مدياي كشت نخود
2
3-2
كشت گلرنگ
مولتي مديا
15.000
مولتي مدياي كشت
3
3-3
مديريت توليد برنج در روش مستقيم (خشكه كاري)
پاور پوينت
15.000
پاور پوينت مديريت توليد برنج در روش مستقيم (خشكه كاري)
4
3-4
به زراعي سيب زميني
مولتي مديا
334.000
مولتي مدياي به زراعي سيب زميني
5
3-5
كشت نشايي پياز
پاورپوينت
23.000
پاورپوينت كشت نشايي پياز
6
3-6
كشت چغندرقند
مولتي مديا
23.000
مولتي مدياي كشت چغندرقند
7
3-7
كشت گندم
مولتي مديا
27.000
مولتي مدياي آموزش كشت گندم
8
3-8
تصاوير خشكه كاري برنج طارم
پاورپوينت
37.000
پاورپوينت و تصاوير خشكه كاري برنج طارم
9
3-9
كشت سيب زميني
مولتي مديا
33.000
مولتي مدياي كشت سيب زميني
10
3-10
شناخت و مبارزه با سرخرطومي يونجه
فيلم آموزشي
119.000
فيلم آموزشي شناخت و مبارزه با سرخرطومي يونجه
11
3-11
كشت كلزا
مولتي مديا
63.000
مولتي مدياي كشت كلزا
12
3-12
كشت زعفران
مولتي مديا
13.000
مولتي مدياي كشت زعفران
13
3-13
كشت ذرت
مولتي مديا
114.000
مولتي مدياي كشت ذرت
14
3-14
كشت سويا
مولتي مديا
63.000
مولتي مدياي كشت سويا
15
3-15
آفات ، بيماري ها و علف هاي هرز سيب زميني
مولتي مديا
587.000
مولتي مدياي آفات ، بيماري ها و علف هاي هرز سيب زميني
16
3-16
كشت پنبه
مولتي مديا
99.000
مولتي مدياي كشت پنبه
17
3-17
كشت لوبيا
مولتي مديا
81.000
مولتي مدياي كشت لوبيا
18
3-18
پرورش مرغ تخم گذار
مولتي مديا
81.000
مولتي مدياي پرورش مرغ تخم گذار
19
3-19
آفتابگردان
فيلم آموزشي
10.000
فيلم آموزشي آفتابگردان
20
3-20
برنج
مولتي مديا
8.000
مولتي مدياي برنج
21
3-21
علف هاي هرز كلزا
فيلم آموزشي
124.000
فيلم آموزشي علف هاي هرز كلزا
22
3-22
مراتع و چراي بي رويه (روياي سبز)
فيلم آموزشي
286.000
فيلم آموزشي مراتع و چراي بي رويه (روياي سبز)
23
3-23
خشكه كاري برنج طارم
فيلم آموزشي
279.000
فيلم آموزشي خشكه كاري برنج طارم
24
3-24
كشاورزي ارگانيك
فيلم آموزشي و پاورپوينت
374.000
فيلم آموزشي و پاورپوينت كشاورزي ارگانيك به زبان انگليسي
25
3-25
نخود پائيزه - زمستانه
فيلم آموزشي
209.000
فيلم آموزشي نخود پائيزه - زمستانه
26
3-26
علف هاي هرز رايج در ايران
مولتي مديا
444.000
مولتي مدياي علف هاي هرز رايج در ايران
27
3-27
بيماري پژمردگي
فيلم آموزشي
252.000
فيلم آموزشي بيماري پژمردگي
28
3-28
كلزا دانه روغني
فيلم آموزشي
591.000
فيلم آموزشي كلزا دانه روغني
29
3-29
علف هاي هرز
فيلم آموزشي
215.000
فيلم آموزشي علف هاي هرز
30
3-30
فرآوري محصولات كشاورزي و دستگاه خشك كن خورشيدي
فيلم آموزشي
357.000
فيلم آموزشي فرآوري محصولات كشاورزي و دستگاه خشك كن خورشيدي
31
3-31
كشت علوفه بدون خاك
فيلم آموزشي و ورد
182.000
ورد و فيلم آموزشي كشت علوفه بدون خاك
32
3-32
كانون ترويجي به زراعي برنج قسمت 1كانون ترويجي به زراعي برنج قسمت 1
فيلم آموزشي
192.010
فيلم آموزشي كانون ترويجي بهزراعي برنج قسمت اول (آموزش و توسعه كشاورزي)
33
3-33
كانون ترويجي به زراعي برنج قسمت 3
فيلم آموزشي
198.260
فيلم آموزشي كانون ترويجي بهزراعي برنج سوم (تهيه خزانه و آماده نمودن زمين)
34
3-34
كانون ترويجي به زراعي برنج قسمت 4
فيلم آموزشي
189.890
فيلم آموزشي كانون ترويجي بهزراعي برنج قسمت چهارم (كشت يا نشاء برنج)
35
3-35
كانون ترويجي به زراعي برنج قسمت 2
فيلم آموزشي
166.120
فيلم آموزشي كانون ترويجي بهزراعي برنج قسمت دوم (تهيه بذر مناسب)
36
3-36
كانون ترويجي به زراعي برنج قسمت 5
فيلم آموزشي
189.110
فيلم آموزشي كانون ترويجي بهزراعي برنج قسمت پنجم (آبياري و كوددهي)
37
3-37
كانون ترويجي به زراعي برنج قسمت 6
فيلم آموزشي
256.820
فيلم آموزشي كانون ترويج بهزراعي برنج قسمت 6 (برداشت برنج)
38
3-38
ضايعات برنج
فيلم آموزشي
310.300
فيلم آموزشي ضايعات برنج
39
3-39
كاشت و آماده سازي گندم آبي
فيلم آموزشي
149.070
فيلم آموزشي كاشت و آماده سازي گندم آبي
40
3-40
برداشت و فرآوري زعفران
فيلم آموزشي
95.000
فيلم آموزشي برداشت و فرآوري زعفران
41
3-41
انبارداري سيب زميني
فيلم آموزشي
125.000
فيلم آموزشي انبارداري سيب زميني
42
3-42
سيلو كردن ذرت
فيلم آموزشي
153.000
فيلم آموزشي سيلو كردن ذرت
43
3-43
گياه كنف
فيلم آموزشي
276.000
فيلم آموزشي كنف گياه فراموش شده
44
3-44
زراعت لوبيا
فيلم آموزشي
320.000
فيلم آموزشي زراعت لوبيا
45
3-45
زعفران
فيلم آموزشي
303.000
فيلم آموزشي زعفران
46
3-46
سويا
فيلم آموزشي
252.000
فيلم آموزشي سويا
47
3-47
كشت نشاء برنج در سيني
فيلم آموزشي
230.000
فيلم آموزشي كشت نشاء برنج در سيني
48
3-48
مدرسه در مزرعه
فيلم آموزشي
258.000
فيلم آموزشي مدرسه در مزرعه (الگوي رهيافت هاي مشاركت)
49
3-49
سن گندم
فيلم آموزشي
306.000
فيلم آموزشي سن گندم
         
     
* : اقلام اطلاعاتی الزامی